zpět na hlavní stránku eVK

Výroční seminář k průzkumům a restaurování kostela v Záboří nad Labem

Dne 23.11.2004 se v Záboří nad Labem v kostele sv. Prokopa uskutečnil malý diskusní seminář, jehož účastníci se seznámili s výsledky letošní kampaně restaurátorských prací a průzkumných aktivit. Akci svolalo středočeské územní odborné pracoviště NPÚ na základě dohody s restaurátorem a zpracovateli průzkumů. Arch. Karel Kibic ml. (NPÚ-ÚOP) stručně připomněl vývoj probíhajících záchranných prací, k nimž poskytla impuls především nutnost restaurovat portál, jehož umělecké hodnota daleko překračuje úroveň střední Evropy. Proto je opomíjení např. oprav střechy jen zdánlivé; na jejich přípravách se již pracuje. Arch. Kibic uvedl, že souběžně s restaurováním portálu probíhají statické zásahy, jejichž projektantem je ing. Rineš. Zdivo v okolí portálu obsahovalo rozsáhlé dutiny, které mohly souviset s vývojem původní "románské" předsíně, jež byly stabilizovány injektáží (o rozsahu dutin svědčí údaj restaurátora Jana Bradny, ak. soch., o tom, že do zdiva bylo vpraveno 582 l injektážní hmoty). Rozvolněné barokní zdivo nad portálem, které zatěžovalo subtilní konstrukci románských archivolt, bylo rozebráno a znovu sestaveno s použitím původního materiálu s tím, že do jeho konstrukce byl vložen vynášecí oblouk. Vstupní stěna předsíně byla zatěžována zděným střešním štítem novodobého původu (postaveným patrně v roce 1940 na místě staršího bedněného štítu), který byl nyní snesen a opět nahrazen trámovou konstrukcí s bedněním (o jehož povrchové úpravě bude ještě rozhodnuto). Předpokládá se, že v následujícím období budou postupovat zásahy k obnovení stability narušených částí a bude pokračovat i restaurování románských prvků arkád.

Zcela aktuální poznatky o poznatcích z archeologických záchranných výzkumů omezeného rozsahu (daném požadavky statického průzkumu) seznámil Mgr. Filip Velímský (ArÚ AV ČR). Z předběžného hodnocení poznatků plyne, že základové zdivo patrové části kostela je spolehlivě románské, kdežto základy původní předsíně pocházejí z počátku novověku. Toto překvapivé zjištění bude ještě předmětem diskusí. Účastníci si mohli prohlédnout dosud odhalené sondy i výběr nálezového materiálu (včetně dvou drobných fragmentů plastické výzdoby románských prvků architektury).

Velkou pozornost samozřejmě vyvolala detailní prohlídka restaurovaného portálu v doprovodu rest. Bradny, dr. Burgeta (NPÚ-ÚOP), ing. Žižky (NPÚ-ÚOP). Pečlivý postup restaurátora byl velmi pozitivně hodnocen. Příznivý dojem vyvolalo i solidní provedení nové nadezdívky portálu, charakteristické pečlivým provedením standardní zednické práce (dnes však obecně bohužel stále velmi vzácným i při opravách stavebních památek!). V plném rozsahu byl použit starší stavební materiál. Vynášecí pas nad záklenkem portálu je proveden z cihel, vyzdívka nad ním je ze smíšeného cihlokamenného materiálu a konstrukce římsy je tvořena dvěma řadami předstupujících cihel.

Velká koncentrace aktuálních poznatků stavebně-historického průzkumu byla představena na vnitřním líci vstupní stěny. Zde jsem si dovolil upozornit na doklady původní podoby vnitřní strany portálu i na příznaky četných dodatečných změn stavby. Četné informace jsou nyní k dispozici především díky důsledné koordinaci průzkumů s postupem restaurátorských i stavebních prací. V určitých momentech bylo třeba využít i jen několikahodinového odkrytí některých partií stavby, neboť delší odhalení by mohlo být riskantní z hlediska stability konstrukce. Takové zkušenosti jsou mj. významné i z hlediska příprav výzkumného záměru památkové péče, který se má v příštích letech na podobné operativní dokumentační práce zaměřovat. Dosud bylo vcelku spolehlivě prokázáno, že portál nebyl vsazen do stěny předsíně dodatečně, ale byl s ní budován současně. Úkolem dalších průzkumů však bude pátrat po době, kdy k výstavbě došlo. Aktuální zjištění archeologického výzkumu, realizovaného ovšem v malém rozsahu statických sond, totiž hovoří proti středověkému původu stavby, zatímco technika výstavby nadzemního zdiva má všechny znaky románských stavebních postupů.

Seminář navázal na obdobnou loňskou akci. Kromě nabídky možnosti seznámení s aktuálními poznatky z průběhu opravy prvořadě významné památky byl vlastně přípravou na zamýšlenou odbornou památkovou dílnu, o níž se zmínil ing. Žižka. K cílům tohoto interdisciplinárního setkání by měla patřit debata o uměleckém významu památky na základě nových poznatků, stejně jako o postupu restaurování, což bude zvláště přínosné na počátku závěrečné sezóny restaurátorských prací, ale také před budoucími kampaněmi průzkumů v souvislosti s pokračujícími opravami.

Všem účastníkům semináře velice děkuji za jejich příspěvek k diskusím o výsledcích průzkumů i restaurování. Jsem přesvědčen, že prvořadý význam památky je rozhodujícím základem pro snahu o průběžnou otevřenou diskusi. Doufám, že jarní odborná památková dílna bude jak možností souhrnně předložit dosavadní poznatky, tak vyvrcholením debat o uměleckých souvislostech vzniku i o probíhajícím restaurování.

© Jan SOMMER, Praha, 24.11.2004

zpět na hlavní stránku eVK